Pentulistakriteerit

Suomen Snautserikerhon pentuvälitykseen pääsemisen kriteerit 1.1.2019 alkaen:

KASVATTAJA
Kasvattaja on Suomen Snautserikerho ry:n jäsen, Suomessa vakituisesti asuva ja pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan Suomen Kennelliittoon. Kasvattaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Kasvattajan tulee palauttaa pentutiedustelukaavake edellisistä luovutusikäisistä pennuista (lomake A) täytettynä jalostustoimikunnalle saadakseen ilmoittamansa pentueen pentulistalle. Kasvattajan tulee 1.1.2015 alkaen palauttaa pentuetiedustelukaavake B ( 1 vuotiaat pennut ) 1.1.2015 jälkeen 1 vuotta täyttävästä pentueestaan saadakseen ilmoittamansa pentueen pentulistalle. Kasvattaja ei saa pentuvälityskriteerejä täyttävää pentuetta listalle, mikäli kasvattajalla on samaan aikaan alle luovutusikäiset pennut, jotka eivät täytä kerhon asettamia pentuvälityskriteerejä.

RODUNOMAINEN ULKOMUOTO
Pentueen isä ja emä ovat saaneet virallisissa näyttelyissä laatuarvostelumaininnan Erinomainen (ERI) tai kaksi Erittäin Hyvää (2x EH) tai jalostuskäyttöä puoltavan jalostustarkastuslausunnon. Ulkomailla asuvalta urokselta näyttelytulosta tai jalostustarkastuslausuntoa ei vaadita vaan suositellaan.

TERVEYSTUTKIMUKSET/ LONKKANIVELDYSPLASIA
Pentueen isällä ja emällä on virallinen lonkkaniveldysplasia lausunto. Lonkkaniveltutkimustulosten suhteen noudatetaan seuraavaa pisteytystä: A=0, B=1, C=2, D ja E= ei saa käyttää jalostukseen. Pentueen vanhempien lonkkatuloslausuntojen yhteenlaskettu pistemäärä ei saa ylittää kolmea pistettä. Suositellaan, että yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo tulee olla suurempi kuin 100. Ulkomailla asuvalta urokselta lausuntoa ei vaadita, vaan suositellaan.

TERVEYSTUTKIMUKSET/ KYYNÄRNIVELDYSPLASIA
Pentueen isällä ja emällä suositellaan olevan virallinen kyynärniveldysplasia-lausunto. Kyynärdysplasiatutkimustulosten suhteen noudatetaan seuraavaa: 2-3- aste = ei jalostukseen. 1-aste voidaan yhdistää 0 kanssa.

TERVEYSTUTKIMUKSET / SILMÄT
Pentueen isä ja emä on tutkittu perinnöllisten silmäsairauksien osalta. Tutkimustuloksissa ei saa löytyä seuraavia sairauksia: HC, PRA, TRD, PHTVL/PHPV 2-5 asteet. Snautserien silmätutkimuslausunto ei saa olla 24 kuukautta vanhempi alle 5-vuotiailla ja 12 kk vanhempi 5-vuotta täyttäneillä snautsereilla astutushetkellä. Distichiasis, MRD, GRD ja PHTVL/PHPV 1-asteen koira voidaan yhdistää terveen partnerin kanssa. Ulkomailla asuvalta urokselta tutkimusta ei vaadita, vaan suositellaan.

JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN IKÄ
Jalostukseen käytettävän uroksen vähimmäisikä on 12 kuukautta ja nartun synnytys hetkellä 24 kuukautta. Nuoremman nartun tai yli 8-vuotiaan nartun siitoskäyttöön tulee saada jalostustoimikunnan lupa etukäteen ja esittää sen terveydentilasta tuore eläinlääkärin todistus.

RODUN MONIMUOTOISUUS
Suositellaan että yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25% (5 polvella laskettuna). Saadakseen pentueen listalle uroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 17 pentua astutushetkellä.
Jälkeläismäärän ylityksen jälkeen voidaan hakea poikkeuslupaa uroksen jalostuskäytölle:
Saadakseen luvan jälkeläisistä tulee olla
o 20% luonnetestattu/ kuvattu,
o 40% terveystutkittuja (silmät, lonkat)
o 40% palkittu vähintään EH:lla näyttelystä

KIRJALLINEN ETUKÄTEISILMOITUS ENNEN ASTUTUSTA
Suunniteltu yhdistelmä ilmoitetaan kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen ajateltua astutusajankohtaa jalostustoimikunnan sihteerille. Ilmoituksessa mainitaan ensisijainen käytettävä uros, terveystutkimustulostiedot päivämäärineen ja ulkomaisen uroksen sukutaulu. Lisäksi yhdistelmän sukusiitosprosentti 5 polvella laskettuna. Mahdolliset vaihtoehtourokset olisi myös hyvä lisätä. Astutusilmoituslomake ja sähköinen astutusilmoituslomake löytyvät kerhon verkkosivuilta.

ILMOITUS ASTUTUKSEN JÄLKEEN
Astutuksen jälkeen ilmoitetaan toteutunut astutus jalostustoimikunnan sihteerille, jolloin samalla kerrotaan haluaako kasvattaja pentueensa heti pentulistalle vai vasta tiineeksi toteamisen jälkeen. Jos ilmoitettu uros jostain syystä vaihtui, niin pentue voidaan silti hyväksyä pentuvälitykseen ilmoittamalla asiasta viikon sisällä astutuksesta jalostustoimikunnan sihteerille ja antamalla perustelut uroksen vaihtumisesta. Tällöinkin uroksen on edelleen täytettävä muut pentuvälityskriteerit. Syntyneet pennut ilmoitetaan jalostustoimikunnalle.

JALOSTUKSEN OHJAUS
Jalostustoimikunnalla on mahdollisuus olla hyväksymättä listalle sama yhdistelmä toistamiseen.
Jalostustoimikunnalla on yksimielisellä päätöksellä oikeus olla hyväksymättä pentue kerhon pentulistalle. Toimikunnan tulee toimittaa perustelut hylkäyksen syystä kirjallisesti pentueen kasvattajalle. Jalostustoimikunnalla on oikeus julkaista hylkäyksen perustelut tarvittaessa.