Kerhon säännöt

Suomen Snautserikerho Ry Säännöt

§1 Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Snautserikerho ry, ruotsiksi Finlands Schnauzerklubb rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä SSnK. Kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen kieli on suomi.
§2 Suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.
§3 Tarkoitus ja toiminta
Toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten snautserien jalostusta ja tunnetuksi tulemista, rodun kehittämistä ja rodun harrastajien yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa. Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kerhoiltoja, kursseja sekä ohjaamalla jalostustoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys levittää tietoutta edustamastaan rodusta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa järjestämällä tiedotustilaisuuksia, esittelyjä ja julkaisemalla rotuesitteitä. Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.
§4 Varojen hankinta
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.
§5 Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, kunnia- tai yhdistysjäseniä. Yhdistyksen varsinaisiksi- perhejäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään yhdistykseen henkilö tai yhdistys hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Yhdistyksen kaikki 15-vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhdistysjäsenet ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on puhevalta.

Perhejäsen: Perhejäsen on henkilö, joka on varsinaisen jäsenen perhejäsen ja asuu samassa taloudessa.
Kunniajäsen: Hallituksen ehdotuksen perusteella yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Tukijäsen: Tukijäsen on jo jonkin muun Suomen Snautseri-Pinserikerho – Finska Schnauzer-Pinscherklubben ry:n kuuluvan rotukerhon jäsen. Tukijäsenmaksu on alempi kuin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Tukijäsenelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja.
Yhdistysjäsen: Yhdistysjäseneksi voi liittyä snautserirotua harrastava rekisteröity yhdistys, jonka tulee kenneltoiminnassaan noudattaa yhdistyksen hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

§6 Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestä ja sen velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
§7 Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai Suomen Kennelliitto (SKL) on ryhtynyt pysyviin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan tai jäsen toimii kasvatus- tai muussa koiriin liittyvässä toiminnassa lain tai SKL:n tai SSnK:n sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti. Jäsen voidaan erottaa myös määräaikaisesti, jos SKL on ryhtynyt väliaikaisiin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan tai syyttäjä on nostanut syytteen eläinsuojelu- tai muussa koiranpitoon tai kasvattamiseen liittyvässä asiassa. Väliaikainen erottaminen on voimassa kunnes SKL on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen tai oikeuden päätös on saanut lainvoiman. Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä valittaa ja saattaa se yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamistiedon saatuaan. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Erottamista koskeva päätös voidaan julkaista yhdistyksen tiedotusvälineissä ja päätöksen julkaisemisesta päättää hallitus. Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta voidaan katsoa kahden (2) kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä hallituksen päätöksellä eronneeksi. Lievemmissä rikkomuksissa hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen tai huomautuksen.
§8 Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-7 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Hallituksen jäsenen tulee olla 18-vuotta täyttänyt henkilö ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.
Hallituksella on oikeus tarvittaessa perustaa erillisiä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 3 muista jäsenistä on paikalla.
Hallituksen tehtävä on:

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta
 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

§9 Toimintavuosi
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä.
§10 Yhdistyskokoukset
Yhdistyksen kokouksessa on 15-vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä samoin kuin yhdistysjäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnäolevana. Henkilöjäsen on kuitenkin oikeutettu käyttämään omaan perheeseensä kuuluvan jäsenen valtakirjaa. Jäsenyhdistyksen ääntä käyttää kyseisen yhdistyksen hallituksen kirjallisesti valtuuttama edustaja.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta.
 4. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
 5. Valitaan edustajat hallituksen tiedossa oleviin edustustehtäviin.
 6. Hallituksen esittämät asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöstä.

Syyskokous pidetään syys-, loka- tai marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan varsinaisten-, perhe- ja yhdistysjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.
 4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
 5. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi ja erovuoroisten varsinaisten jäsenten vaali.
 6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö hoitamaan seuraavan vuoden aikana tehtävät toiminnantarkastukset.
 7. Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joista ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöstä.

Ylimääräinen yhdistyskokous kutsutaan koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenkunnasta sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on käsiteltävä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 30 päivän kuluessa kirjelmän postileiman päiväyksestä.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa, yhdistyksen internet sivuilla tai lähetettävä kirjeitse jäsenistölle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
§11 Sääntöjen muuttaminen
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.
§12 Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat käytetään viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti rodun etua ajavan kenneltoiminnan hyväksi.
§13 Yhdistyslaki
Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

 

TALOUDEN OHJESÄÄNTÖ

 Talouden-ohjesaantö